ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

2017-08-30 20:40
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ  ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΦΕΣΗΣ.  Αρμόδιο δικαστήριο είναι το καθ' ύλην αρμόδιο βάσει ποσού και όχι εκείνο που εξέδωσε την προσωρινώς εκτελεστή απόφαση. Προσήκουσα διαδικασία είναι η τακτική και όχι...
2017-07-01 15:20
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για την απόκτηση κυριότητας με χρησικτησία σε ακίνητα της Ρόδου, δεν θα πρέπει κατά τη διάρκεια της δεκαπενταετούς νομής να έχει παρεμβληθεί εγγραφή. Η ύπαρξη εγγραφής λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υπόψη από το Δικαστήριο διότι η πάροδος "καθαρής" δεκαπενταετίας, χωρίς ενδιάμεση εγγραφή,...
2017-06-10 22:49
Αριθμός 1329/2014 σε www.areiospagos.gr ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ A1' Πολιτικό Τμήμα  Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Γεώργιο Γεωργέλλη, Δημήτριο Κράνη, Αντώνιο Ζευγώλη και Αριστείδη Πελεκάνο, Αρεοπαγίτες. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό...
2017-06-08 00:06
  Από το συνδυασμό των άρθρων 3 παρ. 1 και 797 ΚΠολΔ προκύπτει ότι εάν το ανήλικο έχει τη συνήθη διαμονή στο εξωτερικό, τότε τα ελληνικά Δικαστήρια στερούνται δικαιοδοσίας επειδή η διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων υφίσταται  όταν υπάρχει κατά τόπον αρμοδιότητα η οποία στο...
2017-05-30 22:19
Τη θεωρία και τη νομολογία έχει απασχολήσει για τα ακίνητα της Ρόδου το ζήτημα εάν  το χρονικό διάστημα της δεκαπενταετούς κτητικής παραγραφής από την έναρξη της νομής μέχρι τη συμπλήρωση της 15ετίας απαιτείται να είναι «καθαρό» ήτοι χωρίς να έχει παρεμβληθεί νεώτερη εγγραφή στο...
2017-05-27 22:18
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανακοπή 632 που ασκήθηκε το έτος 2012. Εφαρμογή του προ του Ν. 4335/2015 νομοθετικού καθεστώτος. Η ανακοπή εκδικάζεται με την τακτική διαδικασία ή με τη διαδικασία πιστωτικών τίτλων, αναλόγως με τη φύση της απαίτησης, πλην όμως με τις παρεκκλίσεις των άρθρων 643 και 591 παρ. 1 περίπτ. α...
2017-05-25 16:39
ΑΠ 241/2010 (www.areiospagos.gr) Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 Κ.Πολ.Δ αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη πράγματα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγματα" κατά την εύνοια του νόμου θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγματικά ισχυρισμοί των διαδίκων...
2017-05-22 16:01
Ειρηνοδικείο Ροδου 18/2017 .......ως εμπορική υπαξία χαρακτηρίζεται η  μείωση  της  αξίας  πωλήσεως  ενός  αυτοκινήτου  λόγω  της  παρατηρούμενης   από το  αγοραστικό  κοινό  αποφυγής  αγοράς  αυτοκινήτων , τα οποία...
2017-05-05 03:35
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Δ’ Πολιτικό Τμήμα  Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ειρήνη Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Σακκά, Χαράλαμπο Καλαματιανό, Ειρήνη Καλού και Σοφία Ντάντου, Αρεοπαγίτες. Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 6...
2017-05-05 02:30
  2017-05-04 22:02 Ετικέτες: ΜΙΣΘΩΣΗ | ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ | ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ | ΑΝΑΚΛΗΣΗ | ΜΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ | ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑ   ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ...

 

 

"ο (θεωρητικώς μόνον) μελετών την εν τω κοινωνικώ βίω εμφάνισιν του δικαίου, εύρηται εις την θέσιν του σπουδαστού, όστις αγωνίζεται να εκμάθη την ανατομίαν εκ του βιβλίου και των εν αυτώ εικόνων και αγωνίζεται να εκμάθη την ανατομίαν εκ του βιβλίου και των εν αυτώ εικόνων και αναπτύξεων. ενώ έχει ανάγκην να σπουδάση επί του σώματος, να ίδη τον καθηγητήν ανατέμνοντα. και όχι μόνον τούτο. Να λάβη εις χείρας τήν ανατομικήν μάχαιραν, να διαιρέσει σάρκας, να ίδη τούς ιστούς καί τα νεύρα, να ανεύρη τα οστά, να αντιληφθή των συσπάσεων του ζώντος και των αλλοιώσεων του τεθνεώτος" (Ν. δημητρακόπουλος, Επιστήμη και Δικηγορία, "εις Νομικαί Ενασχολήσεις", τόμ. δ΄, Αθήναι 1927, σελ. 26)