Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί μία προσπάθεια ανάπτυξης και προώθησης της επιστήμης του Δικαίου

 

 

Δεδομένου ότι τα αντικείμενα που ρυθμίζει η νομική επιστήμη είναι ανεξάντλητα,
οι δημοσιεύσεις, τα άρθρα, οι δικαστικές αποφάσεις
 περιστρέφονται κυρίως γύρω από τα παρακάτω αντικείμενα του δικαίου.
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

 
 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (σωματεία, ενοικιάσεις, διαφορές από συμβάσεις, οικογενειακά, κληρονομικά, τροχαία, αποζημιώσεις, υπερχρεωμένα νοικοκυριά) 

Δείτε περισσότερα...

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (υπεράσπιση του θύματος, υπεράσπιση κατηγορουμένου και ύποπτου στην προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση, ανάκριση, στο ακροατήριο, άσκηση προσφυγών, ενδίκων μέσων και βοηθημάτων) 

Δείτε περισσότερα...

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (εταιρίες ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, επιταγές, γραμμάτια,  συναλλαγματικές,  τιμολόγια, ασφάλιση, δίκαιο ανταγωνισμού και καταναλωτή, πνευματική ιδιοκτησία)

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (προσλήψεις, απολύσεις, αποζημιώσεις, μισθοί, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δικαιώματα εργαζομένων, συνδικαλιστικές οργανώσεις

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (προσημειώσεις,εξαλείψεις υποθήκης, leasing,factoring, forfaiting

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙO (έρευνα ακινήτων, συμπλήρωση δηλώσεων     υποβολή ενστάσεων, διεκδίκηση ακινήτων)

Δείτε περισσότερα...

"ο (θεωρητικώς μόνον) μελετών την εν τω κοινωνικώ βίω εμφάνισιν του δικαίου, εύρηται εις την θέσιν του σπουδαστού, όστις αγωνίζεται να εκμάθη την ανατομίαν εκ του βιβλίου και των εν αυτώ εικόνων και αγωνίζεται να εκμάθη την ανατομίαν εκ του βιβλίου και των εν αυτώ εικόνων και αναπτύξεων. ενώ έχει ανάγκην να σπουδάση επί του σώματος, να ίδη τον καθηγητήν ανατέμνοντα. και όχι μόνον τούτο. Να λάβη εις χείρας τήν ανατομικήν μάχαιραν, να διαιρέσει σάρκας, να ίδη τούς ιστούς καί τα νεύρα, να ανεύρη τα οστά, να αντιληφθή των συσπάσεων του ζώντος και των αλλοιώσεων του τεθνεώτος" (Ν. δημητρακόπουλος, Επιστήμη και Δικηγορία, "εις Νομικαί Ενασχολήσεις", τόμ. δ΄, Αθήναι 1927, σελ. 26)