Η παρούσα ιστοσελίδα 

αποτελεί μία 

προσπάθεια ανάπτυξης 

και προώθησης της 

επιστήμης 

του Δικαίου

 
 

 

"ο (θεωρητικώς μόνον) μελετών την εν τω κοινωνικώ βίω εμφάνισιν του δικαίου, εύρηται εις την θέσιν του σπουδαστού, όστις αγωνίζεται να εκμάθη την ανατομίαν εκ του βιβλίου και των εν αυτώ εικόνων και αγωνίζεται να εκμάθη την ανατομίαν εκ του βιβλίου και των εν αυτώ εικόνων και αναπτύξεων. ενώ έχει ανάγκην να σπουδάση επί του σώματος, να ίδη τον καθηγητήν ανατέμνοντα. και όχι μόνον τούτο. Να λάβη εις χείρας τήν ανατομικήν μάχαιραν, να διαιρέσει σάρκας, να ίδη τούς ιστούς καί τα νεύρα, να ανεύρη τα οστά, να αντιληφθή των συσπάσεων του ζώντος και των αλλοιώσεων του τεθνεώτος" (Ν. δημητρακόπουλος, Επιστήμη και Δικηγορία, "εις Νομικαί Ενασχολήσεις", τόμ. δ΄, Αθήναι 1927, σελ. 26)