ΥΠΑΧΘΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ

2012-12-02 12:38
Ο Πτωχευτικός Κώδικας, δίνει τη δυνατότητα στον έμπορο ή στην επιχείρηση που βρίσκονται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους κατά τρόπο γενικό, να ακολουθήσει τη διαδικασία εξυγίανσης της επιχείρησής του, με πολλά ευεργετικά επακόλουθα τόσο για τον ίδιο όσο και για τους δανειστές του. Η διαδικασία εξυγίανσης λαμβάνει χώρα είτε διά της μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών κατάρτισης μιας σύμβασης (διακανονισμού)  σχετικά με τον τρόπο πληρωμής των χρεών του, η οποία και υποβάλλεται στο δικαστήριο προς επικύρωση, είτε διά της κατάρτισης τέτοιας σύμβασης - μεταξύ οφειλέτη και δανειστών - με πρωτοβουλία και επίβλεψη του δικαστηρίου κατόπιν αίτησης του οφειλέτη. 
 
Ειδικότερα τα αποτελέσματα της ένταξης είναι τα εξής:
  1. Δεν πτωχεύει ο έμπορος ή η επιχείρηση
  2. Διασώζεται η επιχείρησή του. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός των ρυθμίσεων του νόμου, δηλαδή η διάσωση της επιχείρησης και των θέσεων εργασίας σε αυτή
  3. Το περιεχόμενο της συμφωνίας, μόλις επικυρωθεί από το δικαστήριο, αποκτά δεσμευτική  ισχύ για ΟΛΟΥΣ τους πιστωτές, ακόμα και αν δεν το έχουν υπογράψει όλοι, αλλά μόνον εκείνοι των οποίων οι απαιτήσεις ανέρχονται στο 60% των συνολικών χρεών (το ποσοστό δηλαδή κρίνεται με βάση όχι τον αριθμό των δανειστών, αλλά με βάση το ποσοστό των απαιτήσεών τους κατά του οφειλέτη. π.χ. αν ο οφειλέτης το 70% των χρεών του τα χρωστά στον Α δανειστή, το 15% στον Β και ένα άλλο 15% στον Γ, αρκεί για την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης η συναίνεση μόνον του Α δανειστή, επειδή αυτός από μόνος του καλύπτει το 60%). Σε περίπτωση όμως που υπάρχουν δανειστές είτε προνομιούχοι (π.χ. το δημόσιο για ορισμένους φόρους, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για πρόσφατες οφειλές τους κλπ.) είτε κατοχυρωμένοι με εμπράγματη ασφάλεια π.χ. με ενέχυρο ή υποθήκη ή με άλλο εκ του νόμου ειδικό προνόμιο, ή με προσημείωση υποθήκης, θα πρέπει να συναινέσει στη συμφωνία το 40% αυτών (με βάση βεβαίως το ποσοστό των απαιτήσεών τους)
  4. Στη συμφωνία μεταξύ οφειλέτη και δανειστών (είτε αυτή έγινε αυτοβούλως από τα μέρη και κατόπιν υποβλήθηκε στο δικαστήριο προς επικύρωση , είτε έλαβε χώρα κατόπιν επέμβασης, μετά από αίτηση του οφειλέτη, του δικαστηρίου) είναι δυνατόν να  περιέχονται και ρυθμίσεις προς μείωση των χρεών, ή προς μείωση του επιτοκίου ή προς μετατόπιση του χρόνου εκλπήρωσης κλπ. Οι συμφωνίες καθίστανται δεσμευτικές για όλους τους δανειστές (όπως προαναφέρθηκε παραπάνω). Η συμφωνία προς μείωση των χρεών, πέρα από την υποδήλωση πνεύματος καλής διάθεσης των πιστωτών, εξασφαλίζει τουλάχιστον ότι αυτοί θα ικανοποιηθούν σύμμετρα.
  5. Κατόπιν της υποβολής αίτησης είτε για άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης είτε για επικύρωση της υπάρχουσας ήδη συμφωνίας είναι δυνατόν να διατάσσεται από το δικαστήριο η αναστολή των ατομικών διώξεων (κατασχέσεων κλπ.) κατά του οφειλέτη. Το μέτρο αυτό  παρέχεται από το δικαστήριο διότι είναι ιδιαίτερα ευεργετικό τόσο για τον οφειλέτη όσο και για τους δανειστές του, εφόσον οι ατομικές κατασχέσεις που είναι πολυέξοδες (έξοδα συμβολαιογράφου, δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, δημοσιεύσεων κλπ.) θα επιβαρύνουν περαιτέρω την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, μειώνοντας περισσότερο την υπάρχουσα περιουσία του
  6. Κατόπιν της δικαστικής επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, αίρονται αυτοδίκαια οι απαγορεύσεις ή τα κωλύματα έκδοσης επιταγών που τυχόν είχαν επιβληθεί.
  7. Εξαλείφεται το αξιόποινο (και δεν επιβάλλεται ποινή στον κατηγορούμενο για τις τελεσθείσες πριν από τη σύναψη της συμφωνίας εξυγίανσης πράξεις) ως προς τα αδικήματα
              α) της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών
             β) της καθυστέρησης οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία
 
 
                                                                            ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Σίσκος Παναγιώτης
                                                                                                          δικηγόρος