ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΜΠΤΟ
ΒΙΒΛΙΟ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο
1710

Έννοια

Κατά
το θάνατο του προσώπου η περιουσία του ως σύνολο (κληρονομιά) περιέρχεται από
το νόμο ή από διαθήκη σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (κληρονόμοι).

Η
κληρονομική διαδοχή από το νόμο επέρχεται όταν δεν υπάρχει διαθήκη, ή όταν η
διαδοχή από διαθήκη ματαιωθεί ολικά ή μερικά.

Άρθρο
1711

Ύπαρξη
κληρονόμου

Κληρονόμος
μπορεί μα γίνει μόνο εκείνος που κατά το χρόνο της κληρονομίας βρίσκεται στην
ζωή ή έχει τουλάχιστον συλληφθεί. Χρόνος της επαγωγής είναι ο χρόνος του
θανάτου του κληρονομουμένου.

Άρθρο
1712

Περιεχόμενο
διαθήκης

Ο
κληρονομούμενος μπορεί να εγκαταστήσει κληρονόμο με μονομερή διάταξη αιτία
θανάτου (διαθήκη, διάταξη τελευταίας βούλησης.

Άρθρο
1713

Ο
κληρονομούμενος μπορεί με διαθήκη, χωρίς να εγκαταστήσει σ' αυτήν κληρονόμο, να
αποκλείσει από την εξ αδιαθέτου διαδοχή ορισμένο συγγενή ή το σύζυγο, με την
επιφύλαξη των διατάξεων για τη νόμιμη μοίρα.

Άρθρο
1714

Ο
κληρονομούμενος μπορεί με διαθήκη να προσπορίσει σε κάποιον περιουσιακή
ωφέλεια, χωρίς να τον εγκαταστήσει κληρονόμο (κληροδοσία).

Άρθρο
1715

Ο
κληρονομούμενος μπορεί με διαθήκη να υποχρεώσει τον κληρονόμο ή τον κληροδόχο
σε παροχή, χωρίς να προσπορίσει σε άλλον δικαίωμα σ' αυτή την παροχή (τρόπος).

ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Άρθρο
1716

Αυτοπρόσωπη
σύνταξη

Η
διαθήκη συντάσσεται μόνο αυτοπροσώπως και μόνο κατά τις διατυπώσεις που
ορίζονται στο νόμο.

 

Άρθρο
1717

Συνδιαθήκη

Περισσότερα
πρόσωπα δεν μπορούν να συντάξουν διαθήκη με την ίδια πράξη.

Άρθρο
1718

Διαθήκη,
για την σύνταξη της οποίας δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1719 έως 1757,
είναι άκυρη, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο
1719

Ανίκανοι

Ανίκανοι
να συντάσσουν διαθήκη είναι: 1. οι ανήλικοι, 2. οι δικαστικώς απαγορευμένοι, 3.
όσοι βρίσκονται υπό δικαστική αντίληψη λόγω ασωτίας, 4. όσοι κατά το χρόνο της
σύνταξης της διαθήκης δεν έχουν συνείδηση των πράξεων τους ή δεν έχουν τη χρήση
του λογικού λόγω πνευματικής ασθένειας. Η ανικανότητα του δικαστικώς απαγορευμένου
και του ασώτου που βρίσκεται υπό δικαστική αντίληψη αρχίζει από τη στιγμή που
υποβλήθηκε η αίτηση, με βάση την οποία διατάχθηκε η απαγόρευση ή η αντίληψη.

Άρθρο
1720

Αν ο
απαγορευμένος συνέταξε διαθήκη προτού καταστεί τελεσίδικη η απόφαση που απαγγέλλει
την απαγόρευση, η απαγόρευση δεν επιδρά στο κύρος της διαθήκης, αν ο
απαγορευμένος πεθάνει πριν από την τελεσιδικία. Το ίδιο ισχύει, αν ο
απαγορευμένος συνέταξε διαθήκη μετά την υποβολή της αίτησης για άρση της
απαγόρευσης και η άρση της απαγόρευσης έγινε σύμφωνα με την αίτηση.

Οι
διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για τον άσωτο, που έχει τεθεί υπό αντίληψη.

Άρθρο
1721

Ιδιόγραφη
διαθήκη

Η
ιδιόγραφη διαθήκη γράφεται ολόκληρη με το χέρι του διαθέτη, χρονολογείται και
υπογράφεται απ' αυτόν. Από τη χρονολογία πρέπει να προκύπτει η ημέρα, ο μήνας
και το έτος.

Η
ιδιόγραφη διαθήκη δεν υποβάλλεται σε κανένα άλλο τύπο.

Ψευδής
ή εσφαλμένη χρονολογία δεν επάγεται μόνη της ακυρότητα της ιδιόγραφης διαθήκης.

Απλές
προσθήκες σε περιθώριο ή σε υστερόγραφο υπογράφονται από το διαθέτη,
διαφορετικά θεωρούνται σαν να μην έχουν γραφεί. Διαγραφές, παρεγγραφές, ξύσματα
ή αλλά τέτοια εξωτερικά ελαττώματα βεβαιώνονται από το δικαστήριο που
δημοσίευσε τη διαθήκη και μπορούν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, να επιφέρουν
ολικά ή μερικά την ακυρότητα της διαθήκης.

Άρθρο
1722

Κατάθεση
ιδιόγραφη

Η
ιδιόγραφή διαθήκη μπορεί να κατατεθεί από το διαθέτη σε συμβολαιογράφο για
φύλαξη κατά τις κοινές διατάξεις για την κατάθεση των εγγράφων.

Άρθρο
1723

Ανίκανος
για ιδιόγραφη

Όποιος
δεν είναι ικανός να διαβάζει χειρόγραφα δεν μπορεί να συντάξει ιδιόγραφη
διαθήκη.

 

Άρθρο
1724

Δημόσια
διαθήκη

Η
δημόσια διαθήκη συντάσσεται με δήλωση από το διαθέτη της τελευταίας του
βούλησης ενώπιον συμβολαιογράφου ενώ είναι παρόντες τρεις μάρτυρες ή δεύτερος
συμβολαιογράφος και ένας μάρτυρας, και κατά τις διατάξεις των άρθρων 1725 έως
1737.

Άρθρο
1725

Πρόσωπα
που συμπράττουν

Ως
συμβολαιογράφος ή μάρτυρας δεν μπορεί να συμπράξει για τη σύνταξη διαθήκης : 1.
ο σύζυγος ή αυτός που διατέλεσε σύζυγος του διαθέτη, 2. ο συγγενής που διαθέτη
σε ευθεία ή έως και τον τρίτο βαθμό σε πλάγια γραμμή εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας.

Άρθρο
1726

Ως
συμβολαιογράφος ή μάρτυρας δεν μπορεί να συμπράξει για τη σύνταξη διαθήκης ο
τιμώμενος μ' αυτήν ή αυτός που διορίζεται μ' αυτήν εκτελεστής, ή όποιος
βρίσκεται προς κάποιο τιμώμενο ή διοριζόμενο ως εκτελεστή στη διαθήκη σε κάποια
από τις σχέσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο.

Η
σύμπραξη προσώπου που αποκλείεται κατά την προηγούμενη παράγραφο συνεπάγεται
μόνο την ακυρότητα της διάταξης υπέρ του τιμώμενου προσώπου ή υπέρ του
εκτελεστή.

Άρθρο
1727

Ως
δεύτερος συμβολαιογράφος ή μάρτυρας δεν μπορεί να συμπράξει στη σύνταξη της
διαθήκης όποιος διατελεί προς το συμβολαιογράφο που συντάσσει τη διαθήκη σε
κάποια σχέση απ' αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 1725.

Οι
μάρτυρες και ο δεύτερος συμβολαιογράφος δεν πρέπει να έχουν μεταξύ τους κάποια
σχέση απ' αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 1725 η παράβαση όμως της διάταξης της
παραγράφου αυτής δεν επιφέρει ακυρότητα της διαθήκης.

Άρθρο
1728

Ως
μάρτυρες για σύνταξη διαθήκης δεν μπορούν να συμπράττουν : 1. όποιοι δεν έχουν
καθόλου όραση ή ακοή, 2. οι γραφείς ή οι υπηρέτες του συμβολαιογράφου, 3. οι
ανήλικοι, 4. ....... (καταργήθηκε - το άρθρο συμπεριλάμβανε τις
...γυναίκες!).

Δεν
πρέπει να προσλαμβάνονται ως μάρτυρες για σύνταξη της διαθήκης οι αλλοδαποί και
όσοι δεν έχουν την ικανότητα να μαρτυρούν σε συμβόλαια, εφόσον διαρκεί αυτή η
ανικανότητα - η παράβαση όμως της διάταξης της παραγράφου αυτής δεν επιφέρει
ακυρότητα της διαθήκης.

Άρθρο
1729

Συμβολαιογράφος
που αγνοεί το διαθέτη ή τους μάρτυρες

Ο
διαθέτης και οι μάρτυρες πρέπει να είναι γνωστοί στο συμβολαιογράφο που
συντάσσει τη διαθήκη.

Αν ο
διαθέτης, σύμφωνα με τη βεβαίωση του συμβολαιογράφου, δεν είναι γνωστός σ'
αυτόν, οι μάρτυρες πρέπει να βεβαιώσουν την ταυτότητα του διαθέτη.

Αν
για τη σύνταξη της διαθήκης συμπράττει και άλλος συμβολαιογράφος, αρκεί ο
διαθέτης να είναι γνωστός σ' αυτόν.

Μόνη
η απόδειξη ότι ο συμβολαιογράφος αγνοούσε στην πραγματικότητα το διαθέτη ή τους
μάρτυρες, ή ότι οι μάρτυρες αγνοούσαν το διαθέτη, ή ότι δεν βεβαίωσαν την
ταυτότητα του, δεν επιφέρει ακυρότητα της διαθήκης.

Άρθρο
1730

Δήλωση
της θέλησης του διαθέτη

Ο
διαθέτης δηλώνει προφορικά την τελευταία του βούληση ενώπιον του
συμβολαιογράφου και των λοιπών προσώπων που συμπράττουν. Ο διαθέτης μπορεί να
υπαγορεύει από σχέδιο ή να κάνει χρήση σημειώσεων.

Τα
πρόσωπα που συμπράττουν κατά τη σύνταξη της διαθήκης πρέπει να είναι παρόντα σε
όλη τη διάρκεια της πράξης.

Απαγορεύεται
η παρουσία κατά τη σύνταξη της διαθήκης οποιουδήποτε άλλου εκτός από το διαθέτη
και τα πρόσωπα που συμπράττουν.

Άρθρο
1731

Όρκιση
μαρτύρων

Οι
μάρτυρες ορκίζονται ενώπιον του συμβολαιογράφου και του διαθέτη ότι θα τηρήσουν
μυστικές τις διατάξεις της διαθήκης έως τη δημοσίευσή της. Η παράβαση της
διάταξης αυτής δεν επιφέρει ακυρότητα της διαθήκης.

Άρθρο
1732

Πράξη
για τη δημόσια διαθήκη

Για
τη διαθήκη συντάσσεται πράξη, που πρέπει να περιέχει : 1. την ημέρα, το μήνα,
το έτος και τον τόπο της σύνταξης της, 2. τον προσδιορισμό του διαθέτη, ώστε να
μη γεννιέται αμφιβολία για την ταυτότητα του 3. το όνομα και το επώνυμο του
συμβολαιογράφου και των λοιπών προσώπων που συμπράττουν καθώς επίσης, χωρίς
όμως ποινή ακυρότητας, την έδρα του συμβολαιογράφου και το επάγγελμα και την
κατοικία των λοιπών προσώπων που συμπράττουν, 4. τη δήλωση της τελευταίας
βούλησης του διαθέτη και τη μνεία ότι τηρήθηκαν όσα προβλέπονται στο άρθρο
1730.

Η
πράξη πρέπει να μνημονεύει ότι τηρήθηκαν όσα προβλέπονται στα άρθρα 1729 και
1731. η παράλειψη όμως της διατύπωσης της παραγράφου αυτής δεν
επιφέρει ακυρότητα της διαθήκης.

Άρθρο
1733

Ανάγνωση
και υπογραφή της πράξης

Η
πράξη πρέπει να διαβαστεί στο διαθέτη, ενώ ακούουν τα πρόσωπα που συμπράττουν,
και να βεβαιωθεί σ' αυτήν ότι αυτό έγινε.

Η
πράξη πρέπει να υπογραφεί από το διαθέτη και από τα πρόσωπα που συμπράττουν.
Πράξεις με περισσότερα φύλλα πρέπει να υπογράφονται και στο τέλος κάθε φύλλου.
Αν ο διαθέτης δηλώσει ότι δεν μπορεί να υπογράψει, η υπογραφή του αναπληρώνεται
από τη βεβαίωση της δήλωσης αυτής στην πράξη.

Άρθρο
1734

Άλλες
διατυπώσεις

Οι
γενικές διατάξεις για τα συμβολαιογραφικά έγγραφα εφαρμόζονται και στη δημόσια
διαθήκη, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά.

Άρθρο
1735

Διαθέτης
κουφός

Αν ο
διαθέτης δηλώσει ότι είναι κουφός, πρέπει επιπλέον να δοθεί σ' αυτόν η πράξη
για να τη διαβάσει και να βεβαιωθεί στην πράξη ότι αυτό έγινε.

Άρθρο
1736

Αν ο
διαθέτης δηλώνει ότι είναι κουφός και δεν μπορεί να διαβάσει χειρόγραφα, η
διαθήκη συντάσσεται ενώπιον πέντε μαρτύρων ή δευτέρου συμβολαιογράφου και τριών
μαρτύρων.

Άρθρο
1737

Διαθέτης
που αγνοεί την ελληνική γλώσσα

Αν ο
διαθέτης κατά την πεποίθηση του συμβολαιογράφου αγνοεί την ελληνική γλώσσα, ή
αν ο διαθέτης δηλώσει ότι αγνοεί τα ελληνικά, προσλαμβάνεται διερμηνέας. Ως
προς το διερμηνέα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 1725 έως 1728
για τους μάρτυρες.

Ο
διερμηνέας πρέπει να ορκιστεί ότι θα διερμηνεύσει πιστά τη θέληση του διαθέτη,
και να μεταφράσει την πράξη πριν από την υπογραφή, στην γλώσσα που εκφράζεται ο
διαθέτης ενώ οι άλλοι θα ακούουν.

Ο
διερμηνέας πρέπει να είναι της εκλογής του διαθέτη και να ορκιστεί ότι θα
τηρήσει μυστικές τις διατάξεις της διαθήκης έως τη δημοσίευση της - η παράβαση
όμως αυτή δεν επιφέρει ακυρότητα της διαθήκης.

Η
πράξη πρέπει, εκτός από όσα ορίζονται στα άρθρα 1732 και 1733, να περιέχει το
όνομα και το επώνυμο του διερμηνέα και τη βεβαίωση ότι τηρήθηκαν όσα ορίζονται
στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, και να υπογραφεί και από το
διερμηνέα. Πρέπει επίσης, χωρίς όμως ποινή ακυρότητας της διαθήκης, να περιέχει
ότι τηρήθηκαν όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού.

Άρθρο
1738

Μυστική
διαθήκη

Για
την κατάρτιση μυστικής διαθήκης ο διαθέτης εγχειρίζει στο συμβολαιογράφο, ενώ
είναι παρόντες τρεις μάρτυρες, ή δεύτερος συμβολαιογράφος και ένας μάρτυρας,
έγγραφο δηλώνοντας προφορικά ότι περιέχει την τελευταία του βούληση.

Άρθρο
1739

Οι
διατάξεις των άρθρων 1725 έως 1729 για το συμβολαιογράφο και τα λοιπά πρόσωπα
που συμπράττουν εφαρμόζονται και στη μυστική διαθήκη.

Άρθρο
1740

Το
έγγραφο που εγχειρίζεται

Το
έγγραφο που εγχειρίζεται, γραμμένο από το διαθέτη ή από άλλο πρόσωπο, πρέπει,
με την επιφύλαξη της περίπτωσης του άρθρου 1744, να φέρει την υπογραφή του
διαθέτη. Αν είναι γραμμένο ολικά ή μερικά από άλλον, πρέπει να φέρει την
υπογραφή του διαθέτη και σε κάθε ημίφυλλο.

Η
διάταξη του άρθρου 1721 παρ. 4 εφαρμόζεται και εδώ.

Άρθρο
1741

Σφράγιση

Το
έγγραφο που εγχειρίζεται, ή το περικάλυμμά του, αν δεν είναι σφραγισμένο έτσι
που να μην μπορεί να ανοιχτεί χωρίς ρήξη ή βλάβη του σφραγίσματος, πρέπει να
σφραγιστεί με τέτοιο τρόπο μπροστά στο διαθέτη και στα πρόσωπα που συμπράττουν.

Άρθρο
1742

Σημείωση
στο έγγραφο

Στο
έγγραφο που είναι σφραγισμένο ή που σφραγίζεται κατά το προηγούμενο άρθρο, ή
στο περικάλυμμά του, ο συμβολαιογράφος πρέπει να σημειώσει το όνομα και το
επώνυμο του διαθέτη και τη χρονολογία της εγχείρισης, και η σημείωση αυτή
πρέπει να υπογραφεί από το διαθέτη και τα πρόσωπα που συμπράττουν.

Αν ο
διαθέτης δηλώσει ότι δεν μπορεί να υπογράψει, η υπογραφή του αναπληρώνεται από
τη βεβαίωση της δήλωσης αυτής στη σημείωση.

Η
διάταξη του άρθρου 1730 παρ. 2 εφαρμόζεται και σ' αυτή την περίπτωση.

Άρθρο
1743

Πράξη
για τη μυστική διαθήκη

Για
την κατάρτιση της μυστικής διαθήκης πρέπει να συνταχθεί πράξη.

Στην
πράξη αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 1732 παρ. 1 αριθ. 1,
2, 3, 1733, 1734 και 1735. Στην πράξη πρέπει να βεβαιώνεται επίσης ότι
τηρήθηκαν όσα ορίζονται στα άρθρα 1730 παρ. 2, 1738, 1741 και 1742 .

Ο
συμβολαιογράφος πρέπει να σημειώνει στο έγγραφο που του εγχειρίστηκε ή στο
περικάλυμμά του και τον αριθμό της πράξης και να τα προσαρτήσει στην πράξη - η
παράβαση όμως των διατάξεων της παραγράφου αυτής δεν επιφέρει ακυρότητα της
διαθήκης.

Άρθρο
1744

Διαθέτης
που δεν μπόρεσε ν υπογράψει

Αν ο
διαθέτης δηλώσει ότι μπορεί να διαβάζει χειρόγραφα, αλλά δεν μπορεί να γράψει,
ή ότι δεν μπόρεσε να θέσει την υπογραφή του στο έγγραφο που περιέχει την
τελευταία του βούληση, πρέπει επιπλέον να δηλώσει ενώπιον του συμβολαιογράφου
και των προσώπων που συμπράττουν ότι το διάβασε και να διευκρινίσει την αιτία
που τον εμπόδισε να υπογράψει. Όλα αυτά πρέπει να βεβαιωθούν στην πράξη.

Άρθρο
1745

Διαθέτης
άλαλος ή κωφάλαλος

Όποιος
κατά την πεποίθηση του συμβολαιογράφου είναι άλαλος ή κωφάλαλος ή από άλλο λόγο
εμποδίζεται να μιλάει, μπορεί να συμπράξει μυστική διαθήκη. Για το σκοπό αυτό
πρέπει να γράψει επάνω στο έγγραφο που εγχειρίζεται ή επάνω στο περικάλυμμα που
το περιέχει, ιδιοχείρως τη δήλωση ότι το έγγραφο είναι η διαθήκη του, και αν τα
έγγραφο γράφηκε από άλλον, και ότι το διάβασε ο διαθέτης.

Αυτή
η δήλωση πρέπει να γραφεί από το διαθέτη ενώπιον του συμβολαιογράφου και των
λοιπών πρόσωπων που συμπράττουν και να βεβαιωθεί αυτό στην πράξη.

Άρθρο
1746

Διαθέτης
που αγνοεί την ελληνική γλώσσα

Αν ο
διαθέτης κατά την πεποίθηση του συμβολαιογράφου αγνοεί την ελληνική γλώσσα ή
δηλώσει ότι αγνοεί τα ελληνικά, εφαρμόζονται αναλόγως και στη μυστική διαθήκη
οι διατάξεις του άρθρου 1737.

Άρθρο
1747

Μυστική
που ισχύει ως ιδιόγραφη

Μυστική
διαθήκη άκυρη ισχύει ως ιδιόγραφη, αν είναι έγκυρη ως ιδιόγραφη.

 

 

Άρθρο
1748

Ανίκανος
για μυστική

Όποιος
δεν είναι ικανός να διαβάζει δεν μπορεί να συντάξει μυστική διαθήκη.

Άρθρο
1749

Διαθήκη
σε πλοίο

Όποιος
βρίσκεται σε ελληνικό πλοίο κατά τη διάρκεια θαλασσινού ταξιδιού μπορεί να
συντάξει διαθήκη με προφορική δήλωση που γίνεται: σε πολεμικά πλοία ενώπιον του
προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας και, αν δεν υπάρχει ή εμποδίζεται,
ενώπιον του κυβερνήτη ή αυτού που τον αναπληρώνει - στα λοιπά πλοία η δήλωση
γίνεται ενώπιον του πλοιάρχου και, αν δεν υπάρχει ή εμποδίζεται, ενώπιον του
αναπληρωτή του.

Άρθρο
1750

Στα
πολεμικά πλοία η διαθήκη του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας μπορεί να
συνταχθεί κατά τις περιστάσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο ενώπιον
του κυβερνήτη ή αυτού που τον αναπληρώνει η διαθήκη του κυβερνήτη, αν δεν
υπάρχει προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας ή αυτός κωλύεται, ενώπιον
εκείνου που έρχεται μετά τον κυβερνήτη κατά την τάξη της υπηρεσίας. Στα
εμπορικά πλοία η διαθήκη του πλοιάρχου μπορεί να συνταχθεί κατά τις ίδιες
περιστάσεις ενώπιον εκείνου που έρχεται ύστερα απ' αυτόν στην τάξη της
υπηρεσίας.

Άρθρο
1751

Η
διαθήκη κατά τη διάρκεια του θαλασσινού ταξιδιού συντάσσεται πάντοτε ενώπιον
δύο μαρτύρων. Για την κατάρτιση της διαθήκης πρέπει να συνταχθεί έγγραφο. Στο
έγγραφο γίνεται μνεία της τυχόν έλλειψης ή του κωλύματος εκείνου που είναι
αρμόδιος να συντάξει τη διαθήκη πριν από εκείνον που τη συντάσσει - η παράβαση
όμως της διατύπωσης αυτής δεν επιφέρει ακυρότητα της διαθήκης. Η υπογραφή του
ενός από τους μάρτυρες είναι απαραίτητη - αν ο άλλος μάρτυρας δεν μπορεί να
υπογράψει από άγνοια ή άλλο κώλυμα, αυτό μνημονεύεται καθώς και η αιτία του.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως και στην παρούσα διαθήκη οι διατάξεις των
άρθρων 1725 έως 1737.

Άρθρο
1752

Οι
διατάξεις για διαθήκη κατά τη διάρκεια θαλασσινού ταξιδιού δεν εφαρμόζονται, αν
το πλοίο βρίσκεται μέσα σε ελληνικό λιμάνι, στο οποίο υπάρχει συμβολαιογράφος,
εκτός αν, σύμφωνα με βεβαίωση στη διαθήκη εκείνου που τη συντάσσει, ο διαθέτης
δεν μπορεί να αποβιβαστεί.

Άρθρο
1753

Διαθήκη
σε εκστρατεία

Οι
στρατιωτικοί και γενικά όσοι κατά τις διατάξεις της στρατιωτικής ποινικής
νομοθεσίας υπάγονται στην αρμοδιότητα των στρατοδικείων σε εκστρατεία μπορούν,
σε περίπτωση εκστρατείας, αποκλεισμού ή πολιορκίας ή αιχμαλωσίας, να δηλώσουν
την τελευταία τους βούληση προφορικά ενώπιον αξιωματικού, με την παρουσία άλλου
αξιωματικού ή με την παρουσία δύο μαρτύρων. Αν πρόκειται για τραυματίες ή
ασθενείς, τον αξιωματικό που συντάσσει τη διαθήκη μπορεί να αντικαταστήσει
διευθυντής νοσοκομείου που λειτουργεί με έγκριση του Κράτους.

Για
τα πρόσωπα που συμπράττουν εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 1725
έως 1728.

Άρθρο
1754

Για
την κατάρτιση της διαθήκης κατά το προηγούμενο άρθρο συντάσσεται έγγραφο. Το
έγγραφο, που φέρει και τη χρονολογία της σύνταξης του, διαβάζεται στο διαθέτη
ενώ ακούουν τα πρόσωπα που συμπράττουν και βεβαιώνεται ότι αυτό έγινε το
έγγραφο υπογράφεται από το διαθέτη, απ' αυτόν που συντάσσει τη διαθήκη και από
τα λοιπά πρόσωπα που συμπράττουν. Αν ο διαθέτης δηλώσει ότι δεν μπορεί να
γράψει, η υπογραφή του αναπληρώνεται με τη βεβαίωση της δήλωσης αυτής στο
έγγραφο. Η υπογραφή του ενός από τους μάρτυρες είναι απαραίτητη αν ο άλλος
μάρτυρας δηλώσει ότι δεν μπορεί να γράψει, η υπογραφή του αναπληρώνεται με τη
βεβαίωση της δήλωσης αυτής στο έγγραφο.

Αυτή
η διαθήκη δεν υπόκειται σε καμία άλλη διατύπωση.

Άρθρο
1755

Όσοι
βρίσκονται σε πλοίο που μετέχει σε εκστρατεία, μπορούν να συντάξουν διαθήκη και
κατά τις διατάξεις για διαθήκη σε εκστρατεία.

Άρθρο
1756

Διατάξεις
υπέρ αξιωματικών του πλοίου


Διατάξεις
υπέρ αξιωματικών του πλοίου που δεν είναι συγγενείς ή αγχιστείς του διαθέτη,
είναι άκυρες,